Image Alt

UPOZORNENIA

UPOZORNENIA

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Požitie alebo vdýchnutie môže byť nebezpečné.

Odporúča sa nosiť ochranné oblečenie a okuliare pri manipulácii s farbou.

Pri styku s pokožkou urýchlene umyte mydlom.

Počas natierania alebo schnutia dbajte na vetranie priestorov.

Nevystavujte farbu vode ani vlhkosti.

Farba môže spôsobiť alergickú reakciu pokožky.