Image Alt

UPOZORNENIA

UPOZORNENIA

Uchovávajte mimo dosahu detí.

V prípade vdychovania alebo ovoniavania farby po dlhú dobu si buďte vedomí nepriaznivých účinkov na ľudské telo.

Pri práci používajte ochranné pracovné prostriedky (ochranný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, respirátor).

Ak sa farba dostane na pokožku, okamžite ju umyte mydlom a vodou.

Počas natierania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.

Nemiešajte projekčnú farbu na stenu s inými farbami.

Odporúča sa natierať pri teplote prostredia 5° až 35°C a relatívnej vlhkosti 85%.

Projekčnú farbu nepoužívajte inak, ako sa má používať (nefetujte, nepodpalujte, …).

Ak dôjde k úniku, aplikujte absorbčný piesok alebo podobnú látku.

Pri dlhodobom skladovaní môže dôjsť k znehodnoteniu farby. Použite farbu čo najskôr.

Ak dôjde k zmene farby (farebný rozdiel, zmiešanie s cudzími látkami, atď.), farbu nepoužívajte a kontaktujte nás.

Výpočet výdatnosti farby by mal zohľadňovať straty a absorbčné podmienky natieraného povrchu.

Ak používate maskovaciu pásku, odstráňte ju ihneď po natretí farby.

Nepoužívajte v kuchyniach, kúpeľniach ani iných priestoroch, ktoré sú vystavené vode.

Povrch nečistite skôr, ako je úplne suchý (3 týždne).

Výsledný vzhľad sa môže líšiť v závislosti od zručností pracovníkov, ktorí farbu na stenu aplikujú.

Nespotrebovanú farbu zlikvidujte v súlade s platnými predpismi. Neoprávnené zneškodnenie alebo spálenie je škodlivé pre prírodný ekosystém a je zakázané.